תקנון אתר קניות ותנאי השימוש בו: תקנון

מסמך זה כתוב בלשון זכר למען נוחות הקריאה בלבד, מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש. תנאים המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כל משתמש אשר בוחר להשתמש בשרותי המערכת(להלן: "אתרm-dbooks"), כל המבצע פעולה באתרm-dbooks(להלן: "משתמש") מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתרm-dbooks ו/או בעלי האתר ו/או מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את ה אתרM-DBOOKSאשר נמצא בבעלות חברת אלמוסתקבל ספרים דיגיטליים בע"מ (להלן חברת אלמוסתקבל), ח.פ. 514759935 כלפי משתמשים באתר. חברת אלמוסתקבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1. כללי.
1.1. אתרM-DBOOKSמספק שרותי דפדוף ושימוש בספרים דיגיטליים.
1.2. אתרM-DBOOKSמאפשר רישום כניסה באמצעות שם משתמש פנימי שלו, או באמצעות שם משתמש וסיסמא שמסופקים ע"י שירות הזדהות אחידה של משרד החינוך.
1.3. המשתמש מאשר בזאת, כי הובהר לו על הפרעות שיכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות שיכולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות שמספקות שרותי אינטרנט, חברות שמספקות שרותי אחסון המידע, חברות המספקות תשתיות אינטרנט. משתמש פוטר את חברת אלמוסתקבל מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.
1.4. לחברת אלמוסתקבל יש זכות מלאה בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל תכונה ו/או מאפיין של האתר על פי רצונה החופשי ללא חובת הודעה על כך למשתמש בשום צורה שהיא.
1.5. המשתמש בשירותי הרכישה הממוחשבים של המוצרים המוצעים באתר, מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש הזה ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש בשירותי רכישת ספרים דיגיטליים באתר בצורה חוקית.
1.9. חברת אלמוסתקבל רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, להסיר כל תוכן אשר פורסם ע"י המשתמש באתרM-DBOOKS .
1.10. חברת אלמוסתקבל רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, למחוק ו/או ולהשהות ו/או להפסיק לחלוטין פעילות של משתמש באתרM-DBOOKS.

2. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
2.1. חברת אלמוסתקבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף ו/או לבטל תנאי השימוש באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או חובת הבאת נימוקים בנדון.
2.2. שינויים אשר יתבצעו על ידי חברת אלמוסתקבל יחולו על כל משתמשי האתר עם מועד ביצוע השינויים

3. כללי התנהגות של משתמשים
3.1. חברת אלמוסתקבל שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.
3.2. המשתמש לא יעשה שימוש באתר M-DBOOKSבכל דרך אשר אסורה על פי חוק.
3.3. חברת אלמוסתקבל, לרבות מפעילי האתר, בעלי החברה וכל גורם נוסף, אשר קשורים בתכנון המערכת, אינם אחראים על כל נזק גופני ו/או נפשי אשר יכול להיגרם על ידי תכנים שהועלו על ידי משתמשים באתרM-DBOOKS.
3.4. משתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר או מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.
3.5. משתמש לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.
3.6. אסור למשתמש להשתמש בחלקי קוד ו/או אלגוריתמים ו/או תוכנות מכל סוג לצורך איסוף מידע מאתרM-DBOOKS.
3.7. אסור למשתמש לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת ו/או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות צד שלישי.
3.8. אסור למשתמש לחקות אדם או ישות ו/או לייצגו שלא כהלכה ו/או השתייכותו לאדם ו/או לקבוצה מסוימת.
3.9. משתמש מסכים בזאת שחלק מפרטים האישיים שלו ימסרו לאתרים השותפים כפי שהם מופיעים באתרM-DBOOKSו/או כפי שהמשתמש הגדיר אותם במהלך השימוש באתרM-DBOOKS, לרבות דוא"ל אשר המשתמש נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר אשר יידרש כדי לספק שרות שאתרM-DBOOKSמציע.
3.10. חברת אלמוסתקבל אינה שומרת פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברת אלמוסתקבל ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום ערוץ פרטים אלה.

4. קניין רוחני וסימני מסחר
4.1.כל חומרי ו/או תכני ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של חברת אלמוסתקבל ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים.
4.2. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מחברת אלמוסתקבל, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי חוק ודין.
4.3. משתמש לא יפרסם או יעלה לאתר כל חומר ו/או תוכן על כל היבטיו, אשר לא קיים ברשות אותו המשתמש אישור מפורש מבעל זכויות היוצרים של החומר ו/או התוכן.
4.4. אין חברת אלמוסתקבל ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על כל הפרה של קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע"י משתמש רשום באתרM-DBOOKS.
4.5. אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמש אינה חלה על חברת אלמוסתקבל. כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמש באתרM-DBOOKSהינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
4.6. M-DBOOKSוכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "M-DBOOKS" באתר,בין שמדובר בסימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב ו/או גרפי, הנו סימן מסחרי של חברת אלמוסתקבל, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

5. היעדר אחריות
5.1. המשתמש באתר יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו ו/או סיכונו של המשתמש ו/או מטעמו בלבד. חברת אלמוסתקבלומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם מתחייבים ואינם מצהירים כי פעילות האתר תהיה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות באתרM-DBOOKSהיא על אחריות המשתמש בלבד.
5.2. אין חברת אלמוסתקבל ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך אתרM-DBOOKS.
5.3. המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב וללא סינון מקדים על ידי חבראלמוסתקבל. אין בהצגתם המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם ו/או טיבם.
5.4. אין חברת אלמוסתקבל ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצע על ידי האתרM-DBOOKS.
5.5 משתמש מסכים לשפות ולפצות את חברת אלמוסתקבל ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
5.6 משתמש הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את חברת אלמוסתקבל מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו האתר M-DBOOKSמספק שרות, לכל פעולה של הגורמים אשר פורטו, לרבות כשל של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של הגורמים אשר פורטו לקיים את תנאי העסקה, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש אחר.
5.7. חברת אלמוסתקבל אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שאתר באתר מספק לצרכן על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים, של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.
5.8. חברת אלמוסתקבל אינה אחראית על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או מידע מוסתר מהמשתמש אשר מקורם בתכנים שנוצרו במקורם לא על ידי חברת אלמוסתקבל ומפעיליה.
5.9. חברת אלמוסתקבל אינה אחראית על תשלומי מיסים, מכסים, מע"מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח, שהוזמן דרך אתרM-DBOOKS,על ידי הרשויות המקומיות.
5.10. חברת אלמוסתקבל אינה אחראית על אספקת פרטים שגויים ע"י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.
5.11. המשתמש מאשר כי קרא והבין את המדריך "כדאי לדעת" בו יש את המידע הנחוץ לגבי הפעולות שיש לבצע במקרים בהם יש בעיה עם הזמנה.

6. מדיניות משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות
6.1. מן הנאמר בסעיף 1, מובהר בזאת למשתמש, אשר מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו אתרM-DBOOKSנותן את השרות.
6.2. אין אפשרות לבטל את העסקה באתרM-DBOOKSלאחר ביצוע הזמנה.
6.3. מוצרים ו/או פריטים המשווקים על ידי מוכרים שותפים כפופים לחוקי ישראל עם כל המשתמע מכך.

אנא קרא את תנאי התקנון זה בעיון רב. תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין חברת אלמוסתקבל לכל דבר ועניין.
כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1. זכות השתתפות במכירה
1.1רשאים להשתתף בקניות בני 18 ומעלה אשר :
1.1.1 קיים ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי ובעלי כתובת דוא"ל אלקטרוני ברשת האינטרנט .
1.1.2 ו/או למשלמים בהעברות בנקאיות באמצעות בנק הדואר או הבנקים המסחריים האחרים.
1.1.3 ו/או למשלמים במזומן בחנות הראשית של החברה או באחת משלוחות מגד קבוצת המכון הגבוה בארץ.
1.2לאתרM-DBOOKSהזכות לבטל את השתתפותך באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. האתרM-DBOOKS יהיה רשאי לבטל השתתפותך באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.2.1 מסירת פרטים כוזבים.
1.2.2 ו/או אם ביצעת כל מעשה אשר יכול לפגוע באתרM-DBOOKSאו בכל צד שלישי כל שהוא .
1.2.3 ו/או אם ביצעת מעשה לא חוקי כלשהו באתרM-DBOOKS.
1.2.4 ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך הוגבל לשימוש או נחסם.
1.3 על מנת שתוכל לרכוש מוצרים באתרM-DBOOKSהינך נדרש למלא את הפרטים הבאים:
1.3.1 שם משתמש, סיסמה, שם מלא, ישוב, דואר אלקטרוני.
1.3.2 פרטי כרטיס האשראי (לאלה שמשלמים בכרטיס אשראי).
ללא פרטים אלו לא תוכל לבצע קנייה באתר.
1.4 האתר מאפשר שימוש בתכנים דיגיטליים שנרכשו ע"י צד שלישי:
1.4.1 ספרים דיגיטליים שנרכשו ע"י משרד החינוך, במסגרת מכרז התוכן הדיגיטלי או בדרך אחרת.
1.4.2 ספרים דיגיטליים שנרכשו ע"י בית הספר ישירות מחברת אלמוסתקבל
1.5 הזדהות באתר מתאפשרת באמצעות אחת משתי דרכים:
1.5.1 הזדהות בשם משתמש וסיסמא המנוהלים באתר M-DBOOKS, בהתאם לסעיף 1.3 לעיל.
1.5.2 הזדהות באמצעות משרד החינוך, במסגרת פרוייקט "סיסמא לכל תלמיד" ו/או "הזדהות אחידה" וכד'. במקרה זה, פרטי המשתמש לא יאוחסנו באתר אלמוסתקבל, אלא יימשכו מתוך השירות של המשרד.

2. המוצרים הנמכרים באתר
2.1 האתר מאפשר לגולשיםלצפות בתכנים דיגיטליים, ובמיוחד ספרים דיגיטליים.
2.2 האתר מאפשר רכישה מרוכזת של התכנים ע"י משרד החינוך ו/או רשות מקומית ו/או בית ספר.
2.3 האתר מאפשר רכישה יחידנית ע"י מי שמותר להם ע"פ התקנון, ולפי הרשום בסעיף 1 לעיל.

3. מכירה רגילה
3.1 האתר מאפשר רכישת זכות צפייה בתוכן דיגיטלי (ספר דיגיטלי או אחר).
3.2 המוצרים – התכנים הדיגיטליים - המוצעים למכירה באתרM-DBOOKSהם באחריותהמלאה של יצרן התוכן. אתר M-DBOOKS משתדל לכלול באתר רק חומרים דיגיטליים שקיבלו אישור מקצועי מהימן – דוגמת אישור של אגף בדיקת הספרים במשרד החינוך.
3.3 האתר יציין את האישורים שקיבל כל אחד מהחומרים הדיגיטליים.

4.הגשת ההזמנה
4.1 על מנת שתוכל לרכוש מוצרים באתרM-DBOOKSהינך נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם משתמש, סיסמה,שם פרטי, שם משפחה, כתובת, ישוב, טלפון, דואר אלקטרוני, תעודת זהות ופרטי כרטיס האשראי. ללא פרטיםאלו לא תוכל לרכוש מוצרים באתר.
4.2 אם מסרת פרטים כוזבים בעת ההזמנה לא תהיה אפשרות לספק לך את המוצר. במקרה והזנתפרטים כוזבים למערכת תחויב בתשלום בגין דמי טיפול. הזנתפרטים כוזבים מהווה עברה פלילית לפי הוראות חוק העונשין.
4.3 אתרM-DBOOKSיעשה ככל הנדרש לשמור ולהגן על המידע הנמסר ולא יעשה בו כל שימוש.
4.4 אתרM-DBOOKSמתחייב לא להעביר את הפרטים הנמסרים באתר לגוף שלישי, מלבד לגופים המורשים לכך ע"י החוק.
4.5 אתרM-DBOOKSרשאי לבטל את הזמנתך בשל הגשת פרטים לא שלמים (פרטים שאינם נכונים ו/או חלקיים ו/או פרטים שאינם מדויקים).

5. תשלום והספקת מוצרים
5.1 הגשת הזמנה לרכישת המוצר. הינך מתחייב בתשלום של מלוא הסכום המוצע עבור המוצר.
5.2 חיובך יתבצע באמצעות אחת מאמצעי התשלום המקובלים והמיושמים באתרM-DBOOKS.
5.3 כל המחירים במכירה כוללים מע"מ על פי דין.
5.4 אם בחרת בתשלום כרטיס אשראי וחברת האשראי סירבה לכבד את התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך והמוצר לא יסופק.

6. ביטול הצעה או ביטול עסקה.
6.1 ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
להלן: החוק.
6.2 ביטול עסקה יתאפשר עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם באמצעות
הודעה שתישלח בפקס/דוא"ל/דואר רגיל.
6.3 דמי ביטול בשיעור 5% או 50 ₪ לפי הנמוך ביניהם ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי
התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.
6.5 מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין זמן יחסי של שימוש במערכת.

7. אתרM-DBOOKSאו חברת חברתאלמוסתקבל תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקהבכל המקרים המפורטים בסעיף זה, ישיב האתר לצרכנים את כספם במלואו:
7.1 נפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
7.2 אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר
באופן תקין .
7.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

9. המוצר בוטל מהאתר לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאי האתר M-DBOOKS לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך , הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

10. אם בוטל מוצר מהאתר בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה, תימסר על כך הודעה לצרכנים תוך יום עסקים ויתאפשר לצרכנים לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך או השבת הכסף במלואו.

11. חברת אלמוסתקבל ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי

12. אבטחת מידע ופרטיות
12.1 החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
12.2 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
12.3 עם הלחיצה על הכפתור "צור חשבון", הינך מסכים לחברת אלמוסתקבל ולאתרM-DBOOKSאו למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה והאתרM-DBOOKS. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תרצה להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון 077-3400508.
12.4 החברה מתחייבת שלא להעביר מידע המסופק לה לצד ג'